Μεταφορά Φορολογικής Κατοικίας

Η διαδικασία μεταβολής της φορολογικής κατοικίας ενός φορολογικού κατοίκου Ελλάδας, αποτελείται από δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο υποβάλλεται η αίτηση της μεταβολής της φορολογικής κατοικίας, (μαζί με τα πρώτα δικαιολογητικά που απαιτούνται) και γίνεται στο επόμενο έτος της μεταφοράς και μέχρι την τελευταία εργάσιμη μέρα του πρώτου δεκαήμερου του μηνός Μαρτίου (για φέτος έως την Παρασκευή 10-3-2023). Στο δεύτερο στάδιο υποβάλλονταιτα υπόλοιπα έγγραφα-δικαιολογητικά που απαιτούνται (για να ολοκληρωθεί η μεταφορά της φορολογικής κατοικίας) και οι φορολογούμενοι πρέπει να τα προσκομίσουν έως το τελευταία εργάσιμη μέρα του πρώτου δεκαήμερου του μηνός Σεπτεμβρίου (για φέτος έως Παρασκευή 8-9-2023). Στο σημερινό μας άρθρο, θα αναφερθούμε στο πρώτο στάδιο της μεταφοράς φορολογικής κατοικίας και συγκεκριμένα στην αίτηση που… Διαβάστε περισσότερα

Συνέχεια ανάγνωσης

Ποιοι μπορούν να μεταφράζουν,έγγραφα που υποβάλλονται στις Δ.Ο.Υ

Με έγγραφό της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με τις υπηρεσίες, τους φορείς υπηρεσιών, τους φορείς και τα πρόσωπα που διενεργούν μεταφράσεις αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων, τα οποία οι ενδιαφερόμενοι προσκομίζουν στις υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), για τη διεκπεραίωση υποθέσεών τους. Όπως αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο, σύμφωνα με την κείμενη εγχώρια νομοθεσία και τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1191, οι μεταφράσεις αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων, τα οποία οι ενδιαφερόμενοι προσκομίζουν στις υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., για τη διεκπεραίωση υποθέσεών τους, διενεργούνται, από υπηρεσίες, φορείς και πρόσωπα, ως κατωτέρω: α) Τη Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των παρ. 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 22 του ν. 3566/2007 (Α’ 117),… Διαβάστε περισσότερα

Συνέχεια ανάγνωσης

Μεταφορά Φορολογικής Κατοικίας

1.Πότε γίνεται η αίτηση για μεταβολή της φορολογικής κατοικίας; Οι φορολογούμενοι που διέμεναν στο εξωτερικό για παραπάνω από 183 ημέρες και επιθυμούν να μεταβάλουν τη φορολογική τους κατοικία για το φορολογικό έτος 2019 και προηγούμενων οφείλουν να υποβάλουν σχετική αίτηση μέχρι τις 10 Μαρτίου του 2020. 2. Πότε προσκομίζονται τα δικαιολογητικά για την μεταβολή της φορολογικής κατοικίας; Η υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου 2020. 3.Ποιά είναι τα δικαιολογητικά που απαιτούνται; Α. Δικαιολογητικά από την χώρα διαμονής του. α) Πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας από την αρμόδια φορολογική αρχή του κράτους όπου δηλώνουν φορολογικοί κάτοικοι, από την οποία να προκύπτει ότι είναι φορολογικοί κάτοικοι αυτού του κράτους, ή β) Εάν… Διαβάστε περισσότερα

Συνέχεια ανάγνωσης

Κάτοικοι Εξωτερικού : Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι 10 Μαρτίου για Μεταβολή Φορολογικής Κατοικίας

Λήξη προθεσμίας αίτησης: Για την μετάθεση της φορολογικής κατοικίας των κατοίκων εξωτερικού για το προηγούμενο φορολογικό έτος , οι υπόχρεοι οφείλουν να καταθέσουν την αίτηση το αργότερο έως την τελευταία εργάσιμη του πρώτου δεκαημέρου του μηνός Μαρτίου , στο αντίστοιχο γραφείο συμμόρφωσης και σχέσεων με τους φορολογουμένους στην Δ.Ο.Υ. όπου είναι υπόχρεος για την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Λήξη προθεσμίας δικαιολογητικών: Στο εν λόγω τμήμα γίνεται μόνο η κατάθεση της αίτησης και υπάρχει προθεσμία προσκόμισης των αναγκαίων δικαιολογητικών που αποδεικνύουν την φορολογική κατοικία μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου. Δικαιολογητικά: Η αίτηση είναι το πρωτότυπο έντυπο της Δ.Ο.Υ. Μ0 με παράλληλη επισύναψη του Μ1 και του Μ7 με αναγκαία… Διαβάστε περισσότερα

Συνέχεια ανάγνωσης