Τα βασικά σημεία στην διαδικασία και των δικαιολογητικών προς προσκόμιση για τις περιοχές που είναι υπό κτηματογράφηση είναι τα παρακάτω:

 1. Σε ποιες περιοχές γίνεται κτηματολόγιο στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου και Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου;

Σε όλες, εκτός από αυτές που έχει ήδη συνταχθεί ή ξεκίνησε και δεν ολοκληρώθηκε. Υπάρχει αναλυτικός πίνακας για κάθε ΟΤΑ και περιοχή.  Ρωτήστε μας αν η περιοχή σας είναι στις υπό κτηματογράφηση περιοχές.

2. Πόσο διαρκεί η συλλογή δηλώσεων;

Για τον Νομό Λασιθίου ξεκίνησε στις 17 Δεκεμβρίου. Για τους κατοίκους εσωτερικού διαρκεί 3 μήνες, δηλαδή μέχρι τη Δευτέρα 18 Μαρτίου 2019 για τον Νομό Λασιθιού και  , για τους κατοίκους εξωτερικού 6 μήνες, δηλαδή μέχρι 17 Ιουνίου 2019.

Για τον Νομό Ηρακλείου ξεκίνησε στις 10/01/2019 και λήγει στις 10/04/2019 για τους κατοίκους εσωτερικού και στις 10/07/2019 για τους κατοίκους εξωτερικού.

3. Που υποβάλλονται οι δηλώσεις;

Στα γραφεία ενημέρωσης και συλλογής δηλώσεων. Εναλλακτικά μπορείτε να υποβληθεί η δήλωση σας και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα:www.ktimatologio.gr (e-κτηματολογιο ηλεκτρονικές υπηρεσίες).

4. Ποιοι έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης;

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει δικαίωμα σε ακίνητο. Εάν δεν υποβάλει δήλωση ο κάτοχος του δικαιώματος, αυτό δεν θα εγγραφεί ποτέ οριστικά στο κτηματολόγιο

5. Δηλώνονται και τα αγροτεμάχια στο Κτηματολόγιο;

Δηλώνονται όλα τα οικόπεδα εντός σχεδίου ή οικισμού είτε είναι οικοδομημένα είτε όχι, όλα τα αγροτεμάχια εκτός οικισμού είτε είναι οικοδομημένα είτε όχι, οριζόντιες ιδιοκτησίες (διαμερίσματα, οροφοκτησίες), κάθετες ιδιοκτησίες, τις αγριάδες, τα βοσκοτόπια κλπ.

6. Ποια είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή της δήλωσης;

 • Η συμπλήρωση της δήλωσης στο ειδικό έντυπο του Κτηματολογίου.

Θα πρέπει να έχετε επιπλέον, σε απλά φωτοαντίγραφα:

1.τα συμβόλαια [ή αποδοχή κληρονομιάς, ή τελεσίδικη δικαστική απόφαση] των οικοπέδων και των αγροτεμαχίων

2. την ταυτότητα ή το διαβατήριο σας,

3. ένα έγγραφο από το οποίο να προκύπτει το ΑΦΜ (ΔΕΗ, Ε9, ΟΤΕ κ.λπ.),

4. τοπογραφικό διάγραμμα (οι περιπτώσεις που δεν χρειάζεται αναφέρονται παρακάτω).

Να προσέξετε μαζί με το συμβόλαιο να έχετε και το πιστοποιητικό μεταγραφής από το υποθηκοφυλακείο, συνήθως βρίσκεται μαζί με το συμβόλαιο.

7. Σε ποιες περιπτώσεις είναι υποχρεωτική η προσκόμιση τοπογραφικού διαγράμματος;

Είναι υποχρεωτική η επισύναψη οποιουδήποτε τύπου τοπογραφικού διαγράμματος (έστω και παλαιάς χρονολογίας), εφόσον το αναφέρει το συμβόλαιό σας. Είναι υποχρεωτική η υπόδειξη όλων των ορίων, με τοπογραφικό διάγραμμα ή άλλο τρόπο, εφόσον επικαλείστε χρησικτησία σε αγροτεμάχιο/ οικόπεδο (και στις περιπτώσεις που η χρησικτησία, σε περίπτωση κληρονομιάς, ανατρέχει στον κληρονομούμενο).

8. Έχω ακίνητο που απέκτησα από δια λόγου, άτυπη διανομή κλπ αλλά δεν έχω συμβόλαιο . Πως το δηλώνω;

Σε αυτήν την περίπτωση το ισοδύναμο του συμβολαίου είναι τα αποδεικτικά έγγραφα που θα αποδεικνύουν ότι κατέχετε το ακίνητο επί μια εικοσαετία τουλάχιστον. Χρειάζονται τουλάχιστον δύο τέτοια έγγραφα, εκτός αν υπάρχει τελεσίδικη δικαστική απόφαση. Επειδή δεν νοείται χρησικτησία χωρίς γνώση των ορίων του, σε αυτήν την περίπτωση είναι υποχρεωτικός ο εντοπισμός – οριοθέτηση του ακινήτου από τον δηλούντα και, παράλληλα, καλό θα ήταν να αναφέρονται οι όμοροι.

9. Τι δικαιολογητικά προσκομίζω στην χρησικτησία;

Τα επι πλέον των συμβολαίων δικαιολογητικά που αναφέρονται στην ενότητα «Δικαιολογητικά για την υποβολή της δήλωσης» συν τα έγγραφα που αποδεικνύουν την χρησικτησία.

Ενδεικτικά αναφέρονται:

 • Προσύμφωνο,
 • μισθωτήρια,
 • αποδεικτικά επιδότησης,
 • συμβόλαια γειτονικών ακινήτων που αναφέρουν τον δηλούντα ως κύριο,
 • Ε9 παλιό και πρόσφατο,
 • ένορκες βεβαιώσεις,
 • παλαιά τοπογραφικά,
 • αναφορά των ιδιοκτητών ή προκατόχων σε παλαιότερες κτηματογραφήσεις,
 • αποδείξεις καταβολής τελών,
 • αποδείξεις ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΔΕΥΑ, εργασιών στο ακίνητο,
 • οικοδομική άδεια,
 • δημοσιευμένες αγγελίες, κλπ.

10. Έχω το ακίνητο 8 (ή όσα) χρόνια οπότε το κληρονόμησα από τον πατέρα μου και αυτός από τον δικό του χωρίς ποτέ να γίνει διαθήκη ή συμβόλαιο. Τεκμηριώνεται χρησικτησία σε αυτήν την περίπτωση;

Ναι, αν υπάρχουν δικαιολογητικά χρησικτησίας για 20 χρόνια, είτε αυτά αφορούν τον τωρινό κάτοχο είτε τους δικαιοπαρόχους του.

11. Μπορώ να δηλώσω ένα ακίνητο βάσει συμβολαίου ή επικαλούμενος ως τίτλο κτήσης τη χρησικτησία. Έχω την ίδια φορολογική επιβάρυνση;

Η φορολογική μεταχείριση διαφέρει κατά την μεταβίβαση ακινήτου που έχει κτηθεί με χρησικτησία καθώς οφείλεται φόρος χρησικτησίας που πληρώνεται από τον πωλητή και φόρος μεταβίβασης που πληρώνεται από τον αγοραστή. Αντίστοιχα και στις περιπτώσεις γονικών παροχών, δωρεών κλπ.

12. Έχω μόνο προσύμφωνο για ένα δικαίωμα. Δηλώνεται στο Κτηματολόγιο;

Κατάρχήν όχι. Το προσύμφωνο είναι πράξη μη μεταγράψιμη στο Υποθηκοφυλακείο, δεν σας κατοχυρώνει ως προς το δικαίωμα και δεν δηλώνεται στο Κτηματολόγιο. Αν έχουν συμπληρωθεί είκοσι χρόνια που κατέχετε το ακίνητο, μπορείτε να το δηλώσετε με τίτλο δικαιώματος έκτακτη χρησικτησία, προσκομίζοντας το προσύμφωνο ως ένα εκ των αποδεικτικών της άσκησης χρησικτησίας.

13. Ποια είναι τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσω σε περίπτωση κληρονομιάς;

Τα δικαιολογητικά διαφέρουν ανά κατηγορία κληρονομιάς.

Οι κατηγορίες είναι:

1. Να είστε κληρονόμος χωρίς σύνταξη συμβολαίου αποδοχής κληρονομιάς και χωρίς δημοσιευμένη διαθήκη.

2. Να είστε κληρονόμος χωρίς σύνταξη συμβολαίου αποδοχής κληρονομιάς με δημοσιευμένη διαθήκη στο Ειρηνοδικείο ή Πρωτοδικείο.

3.  Να είστε κληρονόμος χωρίς σύνταξη συμβολαίου αποδοχής κληρονομιάς και ενώ υπάρχει διαθήκη δεν έχει δημοσιευθεί στο Ειρηνοδικείο ή Πρωτοδικείο.

4. Να είστε κληρονόμος και να μην σκοπεύεται να κάνετε συμβόλαιο αποδοχής κληρονομιάς.

5. Να είστε κληρονόμος και να σκοπεύεται να κάνετε συμβόλαιο αποδοχής κληρονομιάς αλλά όχι μέσα στην προθεσμία υποβολής των δηλώσεων κτηματογράφησης.

Πείτε μας σε ποια κατηγορία από τις παραπάνω ανήκετε για να σας ενημερώσουμε για τα αντίστοιχα δικαιολογητικά.

14. Τα αυθαίρετα κτίσματα θα δηλωθούν;

Τα κτίσματα εφόσον δεν αναφέρονται σε σύσταση διηρημένης ιδιοκτησίας καταχωρούνται σύμφωνα με τα στοιχεία που θα δηλώσει ο πολίτης. Δεν γίνεται πολεοδομικός έλεγχος . Εννοείτε ότι το ακίνητο επί του οποίου έχει κατασκευαστεί το αυθαίρετο κτίσμα δηλώνεται

15. Ποιο είναι το τέλος κτηματογράφησης στις αστικές περιοχές;

Τριάντα πέντε(35) ευρώ ανά δικαίωμα σε κύριους χώρους (κατοικία, κατάστημα , οικόπεδο κλπ) *Είκοσι(20) ευρώ ανά δικαίωμα σε βοηθητικούς χώρους (αποθήκες, θέσεις στάθμευσης κλπ) πού έχουν χιλιοστά στο οικόπεδο.

16. Ποιο είναι το τέλος κτηματογράφησης στις  αγροτικές περιοχές ;

35 ευρώ ανά δικαίωμα και μέχρι τα δύο πρώτα δικαιώματα ανά προκαποδιστριακό ΟΤΑ. Για τα περισσότερα των δύο στον ίδιο προκαποδιστριακό ΟΤΑ και για τα φυσικά και μόνο πρόσωπα δεν καταβάλλεται τέλος.

17. Όταν κάνω τη δήλωση θα πρέπει να έχω μαζί μου χρήματα; Που πληρώνεται το παράβολο;

Με την υποβολή της δήλωσή σας, σας δίνεται ένα έντυπο με το οποίο πληρώνετε είτε πηγαίνοντας σε οποιαδήποτε τράπεζα ή ΕΛΤΑ είτε μέσω e-banking.

18. Τι γίνεται στην περίπτωση που κάνω δήλωση αλλά δεν πληρώνω το τέλος;

Το δικαίωμα σας κατοχυρώνεται μόνο όταν εξοφληθεί το τέλος. Όσο δεν εισπράττεται το τέλος η δήλωση σας δεν γεννά έννομες συνέπειες.

 

Πηγή: Κτηματολόγιο Λασιθίου.