Άνοιξε το βράδυ της 12/03/2019 η εφαρμογή για το επίδομα στέγασης .

Σημαντικές προϋποθέσεις που απαιτούν συναίνεση εκ μέρους του φορολογουμένου :

α) Δεν είμαι ενταγμένος/η σε οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα επιδότησης ή κάλυψης ενοικίου.
β) Δε μισθώνω μη ηλεκτροδοτούμενη κατοικία
γ) Δε μισθώνω μέρος κατοικίας
δ) Δε μισθώνω ως κατοικία, ακίνητο συγγενών πρώτου βαθμού εξ’ αίματος ή εξ’ αγχιστείας, συζύγου ή πρώην συζύγου, καθώς και ετέρου μέρους συμφώνου συμβίωσης. Στην εξαίρεση της παρούσας περίπτωσης δεν υπάγονται και άρα μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα νοικοκυριά των οποίων οι συμβάσεις μίσθωσης έχουν ημερομηνία έναρξης έως και 31/1/2019 και έχουν υποβληθεί εμπροθέσμως.
ε) Δε μισθώνω κατοικία η οποία μου είχε παραχωρηθεί σε προηγούμενες φορολογικές χρήσεις.

Αφού γίνει η αποδοχή των παραπάνω όρων και προϋποθέσεων απαιτείται να γίνει ο έλεγχος για την ύπαρξη του μισθωτηρίου.

Αν δεν υπάρχει ηλεκτρονικό μισθωτήριο που :

α) να αφορά το διάστημα από 01/04/2019 έως 30/09/2019

β) να έχει γίνει αποδοχή εκ μέρους του εκμισθωτή

τότε δεν μπορεί να προχωρήσει η αίτηση.

Στην συνέχεια τα βήματα της υποβολής της αίτησης είναι της ίδιας λογικής με τις αιτήσεις του κοινωνικού μερίσματος , του επιδόματος τέκνων κ.λ.π.