Ποιοί έχουν υποχρέωση υποβολή δήλωσης στο Κτηματολόγιο;

Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν εμπράγματο ή άλλο εγγραπτέο δικαίωμα , σε ακίνητο. Τέτοια δικαιώματα είναι :

 • Κυριότητα (πλήρης ή ψιλή κυριότητα)
 • Δουλεία (π.χ. επικαρπίας από γονική παροχή , οίκηση , διόδου κ.λ.π.
 • Υποθήκη /προσημείωση
 • Αγωγή και ανακοπή
 • Κατάσχεση
 • Μακροχρόνια μίσθωση
 • Χρονομεριστική μίσθωση (time sharing)
 • Χρηματοδοτική μίσθωση (leasing)
 • Μεταλλειοκτησία
 • Μεταφορά συντελεστής δόμησης.
 1. Υποχρέωση υποβολής δήλωσης έχουν και όσοι διαχειρίζονται ξένη περιουσία (π.χ. εκκαθαριστής διαθήκης , σύνδικος πτώχευσης , κηδεμόνας σχολάζουσας κληρονομίας , εκτελεστής διαθήκης , διαχειριστής ακινήτου κ.λ.π.
 2. Η δήλωση αφορά στο δικαίωμα όχι στο ακίνητο. Αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση που ένα ακίνητο ανήκει σε περισσότερα του ενός άτομα , πρέπει όλοι όσοι έχουν δικαίωμα σε αυτό , να το δηλώσουν (π.χ. και αυτός που έχει την ψιλή κυριότητα και αυτός που έχει την επικαρπία)
 3. Υποχρέωση δήλωσης υπάρχει για όλα τα ακίνητα των υπό κτηματογράφηση περιοχών , εντός και εκτός σχεδίου πόλεως , αγροτεμάχια , διαμερίσματα , ημιτελές ή συντελεστές δόμησης.
 4. Η δήλωσης ιδιοκτησίας στο κτηματολόγιο είναι αναγκαία για οποιαδήποτε μεταβιβαστική πράξη αλλά και για οποιαδήποτε αποτύπωση στην εφορία καθώς ήδη η εφορία έχει πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα του κτηματολογίου.
 5. Η δήλωση υποβάλλεται στο Γραφείο Κτηματογράφησης της περιοχής όπου βρίσκεται το ακίνητό τους ή και ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.ktimatologio.gr

Δηλώσεις από δικαίωμα χρησικτησίας :

Το κτηματολόγιο καταγράφει τα δικαιώματα από χρησικτησία , η οποία , ιδίως στις αγροτικές περιοχές , αποτελεί τον συνηθέστερο τρόπο κτήσης κυριότητας , μέσω άτυπων μεταβιβάσεων.

Για να μπορεί να κατοχυρώσει κάποιος το ακίνητο λόγω έκτακτης χρησικτησίας  , τότε θα πρέπει να καταθέσει την σχετική τελεσίδικη δικαστική απόφαση (εφόσον υπάρχει) ή αντίστοιχα δικαιολογητικά που θα αποδεικνύεται η 20ετής νομή και κατοχή του ακινήτου. (π.χ. λογαριασμοί ύδρευσης και άδρευσης , μισθωτήρια , αποδεικτικά επιδότησης , συμβολαιογραφική πράξη αναγνώρισης ορίων  , συμβόλαια γειτονικών ιδιοκτητών που αναφέρουν τον δηλούντα ως κύριο του ακινήτου κ.λ.π.) . Σε αυτή την περίπτωση είναι υποχρεωτική η επισύναψη τοπογραφικού διαγράμματος , εκτός και αν μπορείτε να προσδιορίσετε ακριβώς στους ψηφιακούς χάρτες του κτηματολογίου τα όρια του γεωτεμαχίου.

Αναγκαία είναι και η προσκόμιση του Ε9 στο οποίο καταγράφεται το δηλούμενο ακίνητο και για το οποίο δίνονται ηλεκτρονικά πληροφορίες από το 2010.

Κάθε κληρονόμος δηλώνει το ποσοστό από το ακίνητο που έχει κληρονομήσει.

Δηλώσεις από κληρονομιά :

Υπάρχουν περιπτώσεις που κάποιο δικαίωμα επί του ακινήτου έχει αποκτηθεί από αποδοχή κληρονομιάς χωρίς να έχει γίνει η αντίστοιχη διαδικασία την απόκτηση του τίτλου ιδιοκτησίας της αποδοχής κληρονομιάς. Αυτό όμως δεν είναι κώλυμα για την μην ολοκλήρωση της κτηματογραφικής διαδικασίας. Οφείλεται όμως η προσκόμιση συγκεκριμένων δικαιολογητικών που κατά την πλειοψηφία τους έχει συνολικό κόστος 15€ και χρόνο έκδοσης τους 5 ημερών.

 • Κληρονομιά με ύπαρξη Διαθήκης.

Υποβάλλονται υποχρεωτικά :

 1.  Ο τίτλος του κληρονομούμενου,
 2.  Η ληξιαρχική πράξη θανάτου,
 3.  Αντίγραφο της δημοσιευμένης διαθήκης,
 4.  Πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως άλλης διαθήκης και
 5.  Πιστοποιητικό περί μη αποποιήσεως κληρονομιάς.
 • Κληρονομιά με ύπαρξη Διαθήκης.
 1. Ο τίτλος του κληρονομούμενου,
 2. Η ληξιαρχική πράξη θανάτου,
 3. Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών,
 4. Πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως διαθήκης και
 5. Πιστοποιητικό περί μη αποποιήσεως κληρονομιάς.

  Λοιπές Ειδικές Περιπτώσεις Αποτύπωσης :

1. Συγκυριότητα : Κάθε συγκύριος δηλώνει το ποσοστό που του ανήκει ( π.χ. αν το αγροτεμάχιο ανήκει σε δύο αδέλφια από 50% , υποβάλλονται δύο ξεχωριστές δηλώσεις για το δικαίωμα που ανήκει στον καθένα)

2. Κάθετη ή Οριζόντια Ιδιοκτησία : Κάθε ιδιοκτήτης δηλώνει το δικαίωμα του επί της οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας (π.χ. το διαμέρισμα του σε μια πολυκατοικία)

3. Πραγματική Δουλεία (π.χ. διόδου , άντλησης νερού , θέασης) : Ο δικαιούχος της δουλείας υποβάλλει δήλωση για το δικαίωμα της δουλείας του επί του ξένου ακινήτου και για το δικαίωμα της κυριότητάς του στο δικό του ακινήτου. Ο κύριος του βεβαρημένου με την δουλεία ακινήτου υποβάλλει δήλωση για την κυριότητα στο δικό του ακίνητο . (π.χ. έστω ότι ο Α είναι ιδιοκτήτης αγροτεμαχίου και έχει δικαίωμα να περνάει με το αυτοκίνητο , με τα πόδια κ.λ.π. μέσα από το αγροτεμάχιο του γείτονά του Β από συγκεκριμένη δίοδο . Σε αυτή την περίπτωση ο Α θα δηλώσει τα εξής δικαιώματα : α) την Κυριότητα του στο δικό του ακίνητο και β) την πραγματική δουλεία στο ακίνητο του Β(γείτονα). Ο Β θα δηλώσει μόνο την κυριότητα του.)

4. Στεγαστικό Δάνειο με Υποθήκη: Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου δηλώνει το δικαίωμα της κυριότητας του και η δανείστρια τράπεζα δηλώνει το δικαίωμα της εμπράγματης ασφάλειας (υποθήκη, προσημείωση). Όταν γίνει άρση της υποθήκης τότε γίνεται η αντίστοιχη αναφορά στην δήλωση.

 

Εντοπισμός στους κτηματολογικούς χάρτες:

Και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις υπάρχει η δυνατότητα σε έλλειψη τοπογραφικού διαγράμματος , με οποιαδήποτε μετρητική μέθοδο , ακόμα και μικρότερης ακρίβειας , όπως είναι η μέτρηση ενός απλού GPS χειρός με απλό application κινητού , μπορεί κάποιος ακόμα και μόνος του να εντοπίσει περίπου την θέση του ακινήτου σημειώνοντας τις συντεταγμένες του (αρκεί ένα σημείο στο κέντρο της ιδιοκτησίας ή ακόμα καλύτερα αν γίνει η μέτρηση από τις κορυφές του ακινήτου.)

Με αυτή την διαδικασία δεν θα υπάρχει ακριβής αποτύπωση ούτε μπορεί να αντικατασταθεί η ακρίβεια της αποτύπωσης ενός τοπογραφικού διαγράμματος (καθώς σημασία έχει η θέση , το σχήμα και το εμβαδόν του ακινήτου , αλλά θα μπορεί να εξυπηρετηθεί η διαδικασία της κτηματογράφησης.

Υπολογισμός κόστους για την δήλωση στο Κτηματολόγιο:

Για την υποβολή της δήλωσης ιδιοκτησίας καταβάλλεται πάγιο τέλος κτηματογράφησης. Αυτό το ποσό ανέρχεται σε :

 • 35€ για κάθε διαμέρισμα , κατάστημα , οικόπεδο κ.λ.π.
 • 20€ για τους βοηθητικούς χώρους , όπως αποθήκες  , χώρους στάθμευσης , οι οποίοι αποτελούν ξεχωριστές αυτοτελείς ιδιοκτησίες , έχοντας χιλιοστά επί του οικοπέδου , και δεν είναι παρακολουθήματα των κύριων χώρων με βάσει την αποτύπωση στον τίτλο ιδιοκτησίας.
 • Στις αγροτικές περιοχές τα φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν περισσότερα από δύο δικαιώματα κυριότητας ή δουλείας, καταβάλλουν πάγιο τέλος για δύο μόνο δικαιώματα, ανεξάρτητα από τον συνολικό αριθμό δικαιωμάτων που δηλώνουν στον συγκεκριμένο ΟΤΑ.

Η πληρωμή και ο υπολογισμός του τέλους μπορεί να γίνει με την οριστική υποβολή της δήλωσης μπορεί να καταβληθεί σε τράπεζες και ΕΛΤΑ , και δεν ρυθμίζεται σε δόσεις.