Οι ετήσιες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του εκάστοτε φορολογικού έτους για όλους τους υπόχρεους , εκτός ειδικών περιπτώσεων υποβάλλεται με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου και τους προσωπικούς κωδικούς taxis του φορολογούμενου είτε από εξουσιοδοτημένο λογιστή φοροτεχνικό με τους προσωπικούς του κωδικούς πρόσβασης.

Διευκρινίζεται ότι για κάθε φορολογικό έτος ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων αποτυπώνεται στο έντυπο (Ε1) , καθώς και των συνυποβαλλόμενων εντύπων,
α) της αναλυτικής κατάστασης για τα μισθώματα ακίνητης περιουσίας -(Ε2) (παράρτημα Β),
β) της κατάστασης οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα (Ε3) (παράρτημα Γ) καθώς και της κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης που τη συνοδεύει και

Σημαντικά σημεία :

1. Μέχρι νεοτέρας οι σύζυγοι, υποχρεούνται να υποβάλουν κοινή δήλωση για τα εισοδήματα τους εφόσον υφίσταται έγγαμη σχέση κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης. Υπόχρεος υποβολής δήλωσης είναι ο σύζυγος και για τα εισοδήματα της συζύγου του.

Από το Φορολογικό Έτος 2018 και έπειτα δύναται η επιλογή στους έγγαμους για την υποβολή χωριστής φορολογικής δήλωσης.

Από το Φορολογικό Έτος 2018 και έπειτα εκδίδεται ξεχωριστό εκκαθαριστικό σημείωμα για τον υπόχρεο και την σύζυγο.

2. Τα φυσικά πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης δύνανται να υποβάλλουν κοινή δήλωση για τα εισοδήματά τους.

3. Οι εκπρόθεσμες αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου.

4. Οι δηλώσεις των κατοίκων εξωτερικού υποβάλλονται το ίδιο χρονικό διάστημα εκτός των περιπτώσεων που μεταφέρεται η κατοικία στο εξωτερικό όπου καταληκτική ημερομηνία είναι η 31/12 του έτους.

5. Οι δηλώσεις των αποβιωσάντων υποβάλλονται αποκλειστικά σε χειρόγραφη μορφή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. εμπρόθεσμα έως την 31/12 του έτους.

6. Σε περίπτωση πτώχευσης υποβάλλονται δύο δηλώσεις, μια δήλωση από τον σύνδικο πτώχευσης για την πτωχευτική περιουσία σε χειρόγραφη μορφή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και μια δήλωση από τον πτωχό για την τυχόν μη πτωχευτική περιουσία και εισοδήματα ηλεκτρονικά.

7. Σε περίπτωση υποβολής εντύπου Ε3 για ανήλικο τέκνο, του οποίου τα εισοδήματα φορολογούνται στο όνομα του γονέα που ασκεί την γονική μέριμνα, η δήλωση του γονέα με το Ε3 του ανήλικου τέκνου θα υποβάλλεται σε χειρόγραφη μορφή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ..

Επικοινωνήστε μαζί μας στην φόρμα επικοινωνίας προκειμένου να σας ενημερώσουμε για τα εξατομικευμένα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την περίπτωση σας.