Επίδομα Ενοικίου – Στέγασης

1. Ποιούς αφορά το επίδομα ενοικίου:

 • Τα νοικοκυριά που διαμένουν σε μισθωμένη κατοικία ή
 • τα νοικοκυριά επιβαρύνονται με το κόστος εξυπηρέτησης στεγαστικού δανείου πρώτης κατοικίας.

2. Πόσο είναι το ποσό επιδότησης;

Σύνθεση ΝοικοκυριούΎψος Επιδόματος
Μονοπρόσωπο νοικοκυριό70€
Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη105€
Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος140€
Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη175€
Νοικοκυριό αποτελούμενο από 5 μέλη και πάνω ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη και πάνω210€

Για πόσο χρονικό διάστημα μπορεί να γίνεται η επιδότηση του ενοικίου;

 • Η διάρκεια της χορήγησης του επιδόματος δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες από την ημερομηνία της αρχικής καταβολής.
 • Μετά από την πάροδο δώδεκα μηνών από την έκδοση της πράξης έγκρισης, ο δικαιούχος μπορεί να επανυποβάλει αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα.

Ποιά είναι τα εισοδηματικά κριτήρια ;

 • Για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό το εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 8.000 ευρώ ,  προσαυξανόμενο κατά 4.000 ευρώ για κάθε μέλος του νοικοκυριού.
 • Στη μονογονεϊκή οικογένεια, καθώς και σε νοικοκυριό με απροστάτευτο/α τέκνο/α για το πρώτο ανήλικο μέλος του νοικοκυριού ορίζεται προσαύξηση 8.000 ευρώ.
 • Σε κάθε περίπτωση το συνολικό εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 24.000 ευρώ , ανεξαρτήτως του πλήθους των ατόμων στο νοικοκυριό.

Παραδείγματα εισοδηματικών κριτηρίων για νοικοκυριό:

Σύνθεση ΝοικοκυριούΣυνολικό Εισόδημα
Μονοπρόσωπο νοικοκυριό8.000€
Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη12.000€
Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος16.000€
Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη20.000€
Νοικοκυριό αποτελούμενο από 5 μέλη και πάνω ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη και πάνω24.000€

Ποιά είναι τα περιουσιακά κριτήρια ;

Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού, δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολο της το ποσό των 120.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως του ποσού των 18.000 ευρώ.

Υπάρχουν κριτήρια κινητής περιουσίας;

Το συνολικό ύψος των καταθέσεων του νοικοκυριού ή/και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κτλ, όπως προκύπτουν από τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα όρια του κατωτέρω πίνακα για κάθε τύπο νοικοκυριού, μέχρι και το ποσό των 24.000 ευρώ.

Σύνθεση ΝοικοκυριούΌρια καταθέσεων/ μετοχών, ομολόγων κτλ.
Μονοπρόσωπο νοικοκυριό8.000€
Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο μέλη12.000€
Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία μέλη16.000€
Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα20.000€
Νοικοκυριό αποτελούμενο από 5 μέλη και πάνω24.000€

Υπάρχουν άλλοι περιορισμοί;

 • Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις νοικοκυριών, τα μέλη των οποίων, βάσει της τελευταίας εκκαθαρισμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος:
  – εμπίπτουν στις διατάξεις του φόρου πολυτελείας
  – δηλώνουν δαπάνες για αμοιβές πληρωμάτων σκαφών αναψυχής,
  – δηλώνουν δαπάνες άνω των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ για δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία,
  – δηλώνουν δαπάνες για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό,
 • Επιπλέον ο δικαιούχος του επιδόματος και τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού πρέπει να διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην ελληνική επικράτεια κατά τα τελευταία πέντε έτη (5).

Σημαντικά σημεία :

 1. Απαιτείται η ύπαρξη υποβεβλημένου ηλεκτρονικού μισθωτηρίου το οποίο σημαίνει ότι για τις μισθώσεις πριν της 01.01.2014 που δεν έχει υποβληθεί ηλεκτρονικό μισθωτήριο απαιτείται να γίνει η αντίστοιχη δήλωση.
 2. Για τις περιπτώσεις δικαιούχων που διαμένουν σε μισθωμένη κατοικία το επίδομα καταβάλλεται μηνιαίως σε τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου.
 3. Για τις περιπτώσεις δικαιούχων που επιβαρύνονται με το κόστος εξυπηρέτησης στεγαστικού δανείου πρώτης κατοικίας , το επίδομα καταβάλλεται απευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό εξυπηρέτησης του δανείου.
 4. Η ημερομηνία έναρξης είσπραξης του επιδόματος ξεκινάει από την 1n ημέρα του επόμενου μήνα από αυτόν κατά τον οποίο υποβλήθηκε η αίτηση.
 5. Το Επίδομα Στέγασης, είναι αφορολόγητο, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, δεν κατάσχεται ούτε συμψηφίζεται με ήδη βεβαιωμένα χ