1. ΕΝΤΥΠΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Ε1    –    Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος 2018

Ε2 –       Αναλυτική κατάσταση για μισθώματα ακινήτων

Ε3 –       Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα

02_2023 Ενημέρωση : Όλες οι δηλώσεις γίνονται ηλεκτρονικά.

Υπεύθυνες Δηλώσεις για μη υποχρέωση υποβολής Φορολογικής Δήλωσης.

2. ΕΝΤΥΠΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩN

Δήλωση ακινησίας αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέτας

02_2023 Ενημέρωση : Πλέον γίνεται ηλεκτρονικά.

3. ΕΝΤΥΠΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ

Αίτηση ρύθμισης διευκόλυνσης

02_2023 Ενημέρωση : Πλέον γίνεται ηλεκτρονικά.

4. ΕΝΤΥΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ (Σ.Α.Δ.Φ.)

Αίτηση για την Εφαρμογή της Σύμβασης Αποφυγής της Διπλής Φορολογίας

5. ΕΝΤΥΠΑ ΜΗΤΡΩΟΥ

Μ0 –      Αίτηση για επανεκτύπωση -έκδοση πιστοποιητικού ΥΠΜ & Ε- παροχή πληροφοριών

Μ1 –       Δήλωση απόδοσης Α.Φ.Μ. / Μεταβολής ατομικών στοιχείων

Μ2 –      Δήλωση έναρξης / μεταβολής εργασιών φυσικού προσώπου

Μ3 –      Δήλωση έναρξης / μεταβολής εργασιών μη φυσικού προσώπου

Μ7 –      Δήλωση σχέσων φορολογουμένου

6. ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΠΕΚΑ

Πατήστε εδώ.