Ο φορολογούμενος που έχει την φορολογική του κατοικία* στην Ελλάδα είναι υπόχρεος σε υποβολή φορολογικής δήλωσης για το εισόδημα που προκύπτει είτε στην Ελλάδα είτε στην εξωτερικό , δηλαδή το παγκόσμιο εισόδημα του .

Ο φορολογούμενος οφείλει να δηλώσει στην φορολογική του δήλωση πληροφοριακά στοιχεία και να φορολογηθεί για τα παρακάτω εισοδήματα:

  • Το εισόδημα από μισθούς & συντάξεις (ιδιωτικού και δημοσίου τομέα)
  • Το εισόδημα από ενοίκια που εισπράττουν από ακίνητα
  • Το εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα (κέρδος/ζημιά)
  • Το εισόδημα από τόκους καταθέσεων , μερίσματα ,δικαιώματα και παράγωγα
  • Η δήλωση στοιχείων ακινήτων και αυτοκινήτων
  • Η δήλωση απόκτησης και αποπληρωμής δανείων
  • Η δήλωση εισαγωγής κεφαλαίων αλλοδαπής
  • Η δήλωση για κεφάλαια από κληρονομιά , μεταβίβαση ακινήτων κλπ .

Έντυπο Ε1 ΦΟΡ. 2017

* Φορολογική κατοικία : Ένα φυσικό πρόσωπο που βρίσκεται στην Ελλάδα συνεχώς για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τις εκατόν ογδόντα τρεις (183) ημέρες, συμπεριλαμβανομένων και σύντομων διαστημάτων παραμονής στο εξωτερικό, είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδος.

Για να θεωρείτε κάποιος κάτοικος εξωτερικού πρέπει να έχει κάνει πρώτα την αίτηση του για μεταφορά της φορολογικής του κατοικίας στο αρμόδιο τμήμα της Δ.Ο.Υ. μέχρι το πρώτο 10 ήμερο του Μαρτίου.

Επικοινωνήστε μαζί μας στην φόρμα επικοινωνίας προκειμένου να σας ενημερώσουμε για τα εξατομικευμένα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την περίπτωση σας.