Τα πρόσωπα που υποχρεούνται στην υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων Ε9 είναι τα παρακάτω:

1. Νομικά πρόσωπα, υποχρεούνται για όλα τα ακίνητα που έχουν στην κατοχή τους.

2. Φυσικά πρόσωπα με εμπράγματα δικαιώματα (επικαρπία , ψιλή κυριότητα , πλήρη κυριότητα) σε ακίνητα και αγροτεμάχια.

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που από την 01/01/2015 και μετά έχει μεταβολές στην περιουσιακή του κατάσταση, υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της μεταβολής αυτής, πλην της κληρονομιάς, για την οποία ο κληρονόμος υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων εντός τριάντα ημερών (30) από τη λήξη της προθεσμίας για αποποίηση της κληρονομιάς.

Δηλώνεται κάθε είδους μεταβολή όπως απόκτηση , σύσταση , πώληση κ.λ.π. που πραγματοποιείται από την 01/01  του εκάστοτε έτους και έχει ως αποτέλεσμα να τροποποιεί την περιουσιακή κατάσταση του φορολογούμενου.

Επικοινωνήστε μαζί μας στην φόρμα επικοινωνίας προκειμένου να σας ενημερώσουμε για τα εξατομικευμένα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την περίπτωση σας.