Στην περίπτωση δωρεών- γονικών παροχών – αγορών και πωλήσεων κατά περίπτωση τα πιθανά φορολογικά δικαιολογητικά που θα ζητηθούν θα είναι:

  1. Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ εκ μέρους του δωρητή και του πωλητή με βάσει το οποίο ο εν λόγω φορολογούμενος θα έχει δηλώσει ορθά το ακίνητου για την τελευταία 5 ετία και θα έχει εξοφλήσει και τον φόρο που αναλογεί.
  2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 ότι δεν ήταν υπόχρεος σε δήλωση του ακινήτου σε προηγούμενα έτη λόγω μη έχοντας το στην ιδιοκτησία του.
  3. Φορολογική Ενημερότητα.

Κλίμακα φόρου δωρεών – γονικών παροχών

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄ (σύζυγος-τέκνα-εγγονοί-γονείς)
ΓΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ-ΔΩΡΕΑ

Κλιμάκια Συντελεστής Φόρος Κλιμακίου Συν. Αξία Περιουσίας Αναλογών Φόρος
150.000 0% 0 150.000 1
150.000 1% 1.500 300.000 1.500
300.000 5% 15.000 600.000 16.500
Υπερβάλλον 10%

Οι άτυπες δωρεές χρημάτων φορολογούνται εκτός κλίμακας με μοναδικό συντελεστή 10% και χωρίς αφορολόγητο όριο.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄ (λοιποί κατιόντες και ανιόντες-αδέλφια-θείοι-ανεψιοί)
-ΔΩΡΕΑ

Κλιμάκια Συντελεστής Φόρος Κλιμακίου Συν. Αξία Περιουσίας Αναλογών Φόρος
30.000 0% 0 30.000 0
70.000 5% 3.500 100.000 3.500
200.000 10% 20.000 300.00 23.500
Υπερβάλλον 20%

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ΄ (λοιποί συγγενείς-ξένοι)
ΔΩΡΕΑ

Κλιμάκια Συντελεστής Φόρος Κλιμακίου Συν. Αξία Περιουσίας Αναλογών Φόρος
6.000 0% 0 6.000 0
66.000 20% 13.200 72.000 13.200
195.000 30% 58.500 267.000 71.700
Υπερβάλλον 40%

Πίνακας αφορολόγητων ποσών για απόκτηση πρώτης κατοικίας με αγορά – δωρεά

Είδος Ακινήτου Κατηγορία Δικαιούχου Αφορολόγητο Ποσό
Κατοικία Άγαμος 200.000
Κατοικία Έγγαμος 250.000
Κατοικία Έγγαμος ΑΜΕΑ 275.000
Οικόπεδο Άγαμος 50.000
Οικόπεδο Έγγαμος 100.000

Για αγορά κατοικίας τα παραπάνω ποσά προσαυξάνονται κατά 25.000 ευρώ για κάθε ένα από τα δύο πρώτα παιδιά και κατά 30.000 ευρώ για καθένα από τα επόμενα παιδιά.
Για αγορά οικοπέδου τα παραπάνω ποσά προσαυξάνονται κατά 10.000 ευρώ για κάθε ένα από τα δύο πρώτα παιδιά και κατά 15.000 ευρώ για καθένα από τα επόμενα παιδιά.

 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ – ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ:

Φ.Π.Α. στην αγορά νεόδμητων κτισμάτων και την αντιπαροχή 24,00%
Φόρος Μεταβίβασης Ακινήτων 3,00%
Φόρος Ανταλλαγής (- συνένωσης οικοπέδων) 1,50%
Φόρος Διανομής Ακινήτων 0,75%
Φόρος Χρησικτησίας Ακινήτων 3,00%
Φόρος Υπεραξίας στις πωλήσεις ακινήτων (υπό αναστολή) 15,00%

Επικοινωνήστε μαζί μας στην φόρμα επικοινωνίας προκειμένου να σας ενημερώσουμε για τα εξατομικευμένα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την περίπτωση σας.