Το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης χορηγείται στα φυσικά πρόσωπα, για την κατανάλωση πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρμανσης.

Η επιδότηση αφορά για τα ακίνητα που χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, είτε αυτά μισθώνονται είτε είναι δωρεάν παραχωρούμενα ή ιδιοκατοικούνται.

Σημαντικά σημεία:

1. Εξαιρούνται από την χορήγηση του επιδόματος :
α) Τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία δηλώνονται στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων ως εξαρτώμενα μέλη του υπόχρεου κατά το άρθρο 11 του ν. 4172/2013.

β) Τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία δηλώνουν στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων ότι φιλοξενούνται.

γ) Τα φυσικά πρόσωπα που εμπίπτουν στο φόρο πολυτελούς διαβίωσης.

δ) Τα φυσικά πρόσωπα για την επαγγελματική τους στέγη.

ε) Τα ιδρύματα, οι οργανισμοί και κάθε είδους νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα ή νομικές οντότητες.

στ) Οι φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής, οι οποίοι υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος στην Ελλάδα, καθώς και ο/η σύζυγος αυτών.

2. Τα φορολογικά δεδομένα που χρησιμοποιούνται αντλούνται από την τελευταία δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων του φορολογικού έτους που προηγήθηκε.

3. Το ποσό της επιδότησης για το Φορ. έτος 2018 είναι 0,16€ ανά λίτρο (από 0,125€ που ήταν μέχρι πέρυσι)

4. Το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης για το Φορ. έτος 2018 αφορά για αγορές πετρελαίου θέρμανσης που έχουν γίνει από τις 15/10/2018 και θα γίνουν μέχρι και τις 31/05/2019.

5. Απαραίτητη προϋπόθεση για την χορήγηση του επιδόματος είναι η ενημέρωση εκ μέρους του φορολογούμενου ,στο πρατήριο διάθεσης για το πετρέλαιο, να δωθούν ο αριθμός παροχής της επιδοτούμενης κατοικίας και ο ΑΦΜ του δικαιούχου , στοιχεία που πρέπει να συμβαδίζουν με την τελευταία υποβεβλημένη φορολογική δήλωση.

6. Για το Φορ. έτος 2018 και για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν μέχρι τις 15/01/2019 οι πληρωμές θα γίνουν έως 15/02/2019.

7. Για το Φορ. έτος 2018 και για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν μέχρι τις 31/05/2019 οι πληρωμές θα γίνουν έως 28/06/2019.

8.Για το Φορ. έτος 2018 η εφαρμογή για την υποβολή αιτήσεων θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και τις 31/05/2019.

Επικοινωνήστε μαζί μας στην φόρμα επικοινωνίας προκειμένου να σας ενημερώσουμε για τα εξατομικευμένα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την περίπτωση σας.