Δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού είναι όσοι υποβάλλουν αίτηση – υπεύθυνη δήλωση Α21 ηλεκτρονικά με τους κωδικούς taxis , εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις και τα εισοδηματικά κριτήρια.

Το επίδομα παιδιού καταβάλλεται στους δικαιούχους κάθε έτους ανά δίμηνο, από τον ΟΓΑ, με πίστωση σε ενεργό τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου από την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε διμήνου και εντός είκοσι πέντε (25) ημερών.

Το ποσό του επιδόματος υπολογίζεται βάσει των στοιχείων της τελευταίας εκκαθαρισμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και υπολογίζεται ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων.

Σημαντικά σημεία:

 1. Το ποσό του επιδόματος υπολογίζεται βάσει των στοιχείων της τελευταίας εκκαθαρισμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και υπολογίζεται ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων.
 2. Οι δικαιούχοι πρέπει να διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην ελληνική επικράτεια τα τελευταία πέντε (5) έτη πριν από το έτος υποβολής της αίτησης, όπως αυτό προκύπτει από την υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των ιδίων ή των συζύγων τους/ή των γονέων τους.
 3. Για τον Υπολογισμό του Οικογενειακού Επιδόματος Α21 συμπεριλαμβάνονται τα εισοδήματα :
  ✏️Οι μισθοί ,
  ✏️Τα Αγροτικά Εισοδήματα
  ✏️Τα Επιδόματα του ΟΑΕΔ (Επίδομα Τακτικής Ανεργείας και Ειδική Παροχή Προστασίας της Μητρότητας.(6μηνο του ΟΑΕΔ)
  ✏️Οι Τόκοι Καταθέσεων
  ✏️Εισόδημα από Ενοίκια
  ✏️Επιδόματα πρόνοιας κ.λ.π.
 4. Οι Κατηγορίες δικαιούχων είναι:

(α) Έλληνες πολίτες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα,
(β) ομογενείς αλλοδαπούς που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και διαθέτουν δελτίο ομογενούς,
(γ) πολίτες κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα,
(δ) πολίτες των χωρών που ανήκουν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν)
και Ελβετούς πολίτες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα,
(ε) αναγνωρισμένους πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα.
(στ) ανιθαγενείς
(ζ) δικαιούχους του ανθρωπιστικού καθεστώτος,
(η) πολίτες άλλων κρατών που διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα.

5.  Τα εισοδηματικά κριτήρια και τα ποσά επιδόματος είναι:

6. Περίοδος υποβολής των αιτήσεων ξεκινάει από την ημερομηνία εκκαθάρισης της ετήσιας φορολογικής σας δήλωσης και μέχρι την 31/12 του έτους υποβολής.

Επικοινωνήστε μαζί μας στην φόρμα επικοινωνίας προκειμένου να σας ενημερώσουμε για τα εξατομικευμένα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την περίπτωση σας.