Οριζόντια Ιδιοκτησία

Οριζόντια ιδιοκτησία ή oροφοκτησία είναι η χωριστή αποκλειστική και αυθύπαρκτη κυριότητα επί ορόφου οικοδομής ή διαμερίσματος oρόφoυ, με ορισμένο ποσοστό αναγκαστικής συνιδιοκτησίας στο έδαφος και τα κοινά και αδιαίρετα μέρη της οικοδομής.

π.χ. υπάρχει πολυκατοικία 3όροφη με ένα διαμέρισμα σε κάθε όροφο, χωρίζεις την πολυκατοικία ανά όροφο, δηλαδή οριζοντίως.

Κάθετη Ιδιοκτησία

Κάθετη ιδιοκτησία ή συνιδιοκτησία είναι η χωριστή (διηρημένη, αποκλειστική) κυριότητα οικοδομής που είναι κτισμένη μαζί με άλλη ή άλλες στο ίδιο οικόπεδο, συνδυασμένη με συγκυριότητα στο οικόπεδο αυτό καθώς και στα κοινά μέρη των οικοδομών και με κοινωνία των δικαιούχων των επιμέρους κάθετων ιδιοκτησιών.

π.χ. κάθετη ιδιοκτησία γίνεται επί οικοπέδου όταν το οικόπεδο επιθυμούμε να το χωρίσουμε σε δύο ή περισσότερα αυτοτελή τμήματα.Σύσταση οριζόντιων ιδιοκτησιών γίνεται επί καθέτου ιδιοκτησίας δηλαδή όταν ένα οικόπεδο, «κοπεί» με σύσταση καθέτου ιδιοκτησίας, και επί της καθέτου ιδιοκτησίας αυτής που πλέον είναι αυτοτελές μπορούν να συσταθούν οριζόντιες ιδιοκτησίες (πολυκατοικία με διαμερίσματα)

Σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας μπορεί να γίνει και σε μελλοντικά ανεγειρόμενη οικοδομή όπου σε αυτή τη περίπτωση περιγράφονται στο συμβόλαιο τα μελλοντικώς ανεγερθησόμενα διαμερίσματα , καταστήματα και λοιποί χώροι
Σημαντικά σημεία :
Η αποτύπωση στο Ε9 διαφέρει ουσιαστικά σε ακίνητο που υπάρχει σύσταση οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας και αυτό γιατί κατά περίπτωση επηρεάζονται :
1. Η δήλωση στοιχείων οικοπέδου ή όχι επί του ακινήτου.
2. Η δήλωση τον κοινόχρηστων χώρων του κτιρίου , του κλιμακοστασίου , της απόληξης του κλιμακοστασίου κλπ.
3. Η συγκεντρωτική δήλωση των διαμερισμάτων ενός ορόφου ή η επιμέρους.
4. Η αποτύπωση σε περίπτωση εφαπτόμενων ή όχι κτισμάτων μέσα στο ίδιο γήπεδο.
5. Η αποτύπωση των βοηθητικών χώρων επί του ακινήτου.
Σε περίπτωση συμβολαίου σύστασης οριζόντιων ιδιοκτησιών οι συμβολαιογράφοι θα ζητήσουν την ορθή αποτύπωση κατά την τελευταία 5 ετία. Κάτι που προκαλεί την αναδρομική διόρθωση της περιουσιακής κατάστασης.
Το πώς θα κατανεμηθούν τα ποσοστά των επιμέρους και αυτοτελών ιδιοκτησιών είναι εργασία του πολιτικού μηχανικού.
Επικοινωνήστε μαζί μας στην φόρμα επικοινωνίας προκειμένου να σας ενημερώσουμε για τα εξατομικευμένα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την περίπτωση που σας ενδιαφέρει.