Από την 1η Ιανουαρίου 2014 απαιτείται η μνημόνευση και η επισύναψη ή προσκόμιση πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ . Το πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ πιστοποιεί ο εκάστοτε ιδιοκτήτης του ακινήτου – φορολογούμενος ότι για τα προηγούμενα 5 χρόνια έχει δηλώσει ορθά το ακίνητο στο Ε9 του με βάσει τους διαθέσιμους τίτλους (συμβόλαια , αποσπάσματα κτηματολογίου , τοπογραφικά κλπ)  και έχει εξοφλήσει τους αντίστοιχους φόρους που απορρέουν από αυτή την δήλωση.

Αιτίες που μπορεί να χρειαστεί να εκδώσετε ένα πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ είναι οι παρακάτω:

 • Μεταβίβαση ακινήτου με εκούσιο πλειστηριασμό
 • Μεταβίβαση ακινήτου με χαριστική αιτία
 • Συμβολαιογραφικό προσύμφωνο ακινήτου
 • Αποδοχή κληρονομιάς
 • Εγγραφή υποθήκης
 • Σύσταση Οριζόντιας ιδιοκτησίας
 • Σύσταση πραγματικής δουλείας επί ακινήτου
 • Σύσταση προσωπικής δουλείας επί ακινήτου
 • Ανταλλαγή ακινήτου
 • Συζήτηση αγωγής ενώπιον δικαστηρίου
 • Άλλη ενέργεια ενώπιον δικαστηρίου
 • Οποιαδήποτε ενέργεια ενώπιον δημόσιας αρχής πλην δικαστηρίου.
 • Τροποποίηση σύστασης οριζόντιας/καθέτου ιδιοκτησίας.
 • Διόρθωση συμβολαίου.

Τα πιστοποιητικά ΕΝΦΙΑ εκδίδονται ηλεκτρονικά με τους προσωπικούς κωδικούς  taxis εκτός από τις παρακάτω περιπτώσεις:

1.Για τους αποβιώσαντες για την χρονιά που το ακίνητο ήταν στην ιδιοκτησία τους.

2. Όταν ο φορολογούμενος έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές ΕΝΦΙΑ και επιθυμεί να εκδώσει πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ με επιμερισμό για συγκεκριμένο ακίνητο και όχι να εξοφλήσει ότι ΕΝΦΙΑ χρωστάει τα τελευταία 5 έτη.

Το πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ έχει ισχύ μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους έκδοσής του και δεν επιτρέπεται η χρήση κυρωμένου αντιγράφου αυτού.

Επικοινωνήστε μαζί μας στην φόρμα επικοινωνίας προκειμένου να σας ενημερώσουμε για τα εξατομικευμένα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την περίπτωση σας.