Η έκδοση φορολογικής ενημερότητας απαιτείται όταν:

(α) εισπράττουμε χρήματα από το δημόσιο

(β) όταν συνάπτουμε συμβάσεις δανείων σε Ελληνικές Τράπεζες εφόσον αυτές χορηγούνται με την εγγύηση του δημοσίου

(γ) όταν μεταβιβάζουμε ακίνητο είτε με πώληση, είτε με γονική παροχή, είτε με δωρεά είτε με οποιαδήποτε σχέση ανταλλαγής

(δ) αν συμμετέχουμε σε διαγωνισμούς δημοσίων έργων ή προμηθειών

(ε) όταν μας καταβάλλονται χρηματικές απαιτήσεις κατά φορέων του δημοσίου

(στ) σε κάθε άλλη συναλλαγή για την οποία άλλες διατάξεις απαιτούν ενημερότητα.

Σημαντικά σημεία:

1. Εάν οι οφειλές σας (βεβαιωμένες στον Α.Φ.Μ. σας καθώς και οφειλές για τις οποίες έχετε συνυπευθυνότητα για την καταβολή τους , πχ κληρονομία , μέλος σε εταιρεία κλπ) δεν υπερβαίνουν τα τριάντα ευρώ και πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις χορήγησης  (έχουν υποβληθεί οι απαιτούμενες δηλώσεις , δεν υπάρχει δεσμευμένη χορήγηση), μπορείτε να λάβετε αποδεικτικό ενημερότητας για: Κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης και εκτός μεταβίβασης ακινήτου. Μεταβίβαση ακινήτου και είσπραξη χρημάτων από φορείς του Δημοσίου τομέα πλην Κεντρικής Διοίκησης.

2. Μπορείτε να λάβετε αποδεικτικό ενημερότητας από το TAXISnet εάν η μόνη
εκκρεμότητα είναι οι ληξιπρόθεσμες ρυθμιζόμενες οφειλές (άνω των τριάντα ευρώ) και η ρύθμιση είναι ενήμερη μόνο για κάθε νόμιμη χρήση , εκτός είσπραξης και εκτός μεταβίβασης ακινήτου.

3. Μπορείτε να λάβετε αποδεικτικό ενημερότητας από το TAXISnet εάν η μόνη
εκκρεμότητα είναι οι μη ληξιπρόθεσμες οφειλές (άνω των τριάντα ευρώ) μόνο για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης και εκτός μεταβίβασης ακινήτου , και Είσπραξη χρημάτων από φορείς του Δημοσίου τομέα πλην Κεντρικής Διοίκησης.

Επικοινωνήστε μαζί μας στην φόρμα επικοινωνίας προκειμένου να σας ενημερώσουμε για τα εξατομικευμένα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την περίπτωση σας.