Διαγραφή τελών κυκλοφορίας παλαιών επιβατικών ΙΧ αυτοκινήτων με ημερομηνία πρώτης άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα πριν τις 4.3.2004

Ποιοι μπορούν να διαγράψουν τέλη κυκλοφορίας; Αίτηση διαγραφής δύναται να υποβληθεί από κληρονόμους, µετά τη δήλωση αποδοχής της κληρονομιάς, για κληρονομηθέντα αυτοκίνητα τα οποία είχαν δοθεί για καταστροφή, διάλυση ή αχρήστευση έως τις 4.3.2004. Αίτηση διαγραφής από το Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων για επιβατικά ΙΧ αυτοκίνητα με ημερομηνία πρώτης άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα πριν τις 4.3.2004, τα οποία δεν βρίσκονται πλέον στην κατοχή των ιδιοκτητών τους. Διαδικασία Οι ιδιοκτήτες πρέπει να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση – αίτηση διαγραφής από το μηχανολογικό, χωρίς την προσκόμιση Πιστοποιητικού Καταστροφής του οχήματος. Για την κατάθεση της αίτησης και τη διεκπεραίωση της διαδικασίας οριστικής διαγραφής των ανωτέρω οχημάτων, καταβάλλεται από τον αιτούντα τέλος διαγραφής ύψους είκοσι (20) ευρώ. Στην συνέχεια στον… Διαβάστε περισσότερα

Συνέχεια ανάγνωσης