Υπενθυμίζεται ότι οι υπόχρεοι Πόθεν Έσχες οφείλουν μέχρι 30/11/2020 στην υποβολή Πόθεν Έσχες.

Οι υπόχρεοι θα λάβουν από την υπηρεσία τους μια αντίστοιχη εντολή ελέγχου για υποβολή του Πόθεν Έσχες. Με βάσει αυτή την εντολή θα γίνει και η επιλογή της ιδιότητας για την οποία ελέγχεται το φυσικό πρόσωπο καθώς επίσης και του αρμόδιου οργάνου ελέγχου.

Υπενθυμίζεται ότι τώρα ενημερώνετε τις μεταβολές για την εισοδηματική και περιουσιακή σας κατάσταση για το χρονικό διάστημα από 01-01-2019 έως και 31-12-2019.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσετε είναι :

  1. Ταυτότητες και ΑΜΚΑ υπόχρεου, συζύγου/Μ.Σ.Σ. και ανήλικων τέκνων, καθώς και τη σχετική πράξη που σας καθιστά υπόχρεο υποβολής ΔΠΚ.
  2.  Συμβόλαια ακινήτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
  3. Στοιχεία και υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασμών ημεδαπής και αλλοδαπής. Οι σχετικές βεβαιώσεις για υπόλοιπο αυτών στο τέλος έτους εκδίδονται από τις τράπεζες ατελώς, εντός 3 ημερών από την υποβολή σχετικής αίτησης, βάσει των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρ. 1 του ν. 3213/2003 όπως ισχύει.
  4. Βεβαιώσεις για επενδυτικά προϊόντα και χαρτοφυλάκια (ομόλογα, Repos, μετοχές, Αμοιβαία Κεφάλαια κτλ.) που περιλαμβάνουν, τουλάχιστον, το όνομα του χειριστή της μερίδας, το όνομα του προϊόντος, το κόστος κτήσης και την αποτίμηση αυτών.
  5. Άδειες κυκλοφορίας πλωτών και εναέριων μεταφορικών μέσων και κάθε χρήσης οχημάτων, και παραστατικά αγοράς ή πώλησης αυτών, σε περίπτωση που αποκτήθηκαν ή εκποιήθηκαν, κατά τη διάρκεια του έτους που αφορά η δήλωση.
  6. Στοιχεία συμμετοχών σε κάθε είδους εταιρία ή επιχείρηση.
  7. Σχετικό παραστατικό μίσθωσης θυρίδας.
  8. Παραστατικό αγοράς, ή/και σχετική πράξη φορολογικής αρχής, ή/και ασφαλιστήριο συμβόλαιο, για τη δήλωση κινητών μεγάλης αξίας.
  9. Στοιχεία οφειλών προς πιστωτικά ιδρύματα, νομικά πρόσωπα δημοσίου & ιδιωτικού δικαίου, καθώς και φυσικά πρόσωπα (αφορά μόνον τους υπόχρεους υποβολής ΔΠΚ, στην Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, Άρθρου 3Α).

Με αφορμή την υποβολή του Πόθεν Έσχες είναι ευκαιρία για επανέλεγχο του Ε9 σας με σκοπό την ορθή αποτύπωση.